OWS

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
F.H.U. EKO Łukasz Rzepka w Lesznie


§ 1. Przepisy wstępne

 • Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) ustalają postanowienia umów sprzedaży Towarów zawieranych przez Łukasza Rzepkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. EKO Łukasz Rzepka, ul. Pancernych 7 (64-100 Leszno), NIP 6972087948, REGON 300826914 jako Sprzedającego (dalej zwanym F.H.U. EKO lub Sprzedającym).
 • OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez F.H.U. EKO jako Sprzedającego niezależnie do formy, w jakiej zawierana jest dana umowa.
 • Poniższe warunki określają zasady sprzedaży przez F.H.U. EKO Towarów na rzecz przedsiębiorców, bądź innych podmiotów, które dokonują czynność prawnej dla prowadzonej przez siebie działalności zawodowej. Na potrzeby niniejszego OWS przyjmuje się, iż „obrót profesjonalny” dotyczy wyłącznie umowy, której Stronami są przedsiębiorcy lub inne podmioty niebędące w tym układzie konsumentami.
 • Dokonanie jakiejkolwiek czynności handlowej wobec F.H.U. EKO jest równoznaczne z akceptacją niniejszych OWS.
 • W obrocie profesjonalnym Strony wyłączają stosowanie jakichkolwiek innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy itp.) niż niniejsze OWS, w tym stosowanych przez drugą Stronę umowy. Strony mogą zmienić postanowienia OWS na podstawie indywidualnego porozumienia zawartego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Żadne informacje zawarte w katalogach, folderach i reklamach F.H.U. EKO nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje odnoszące się do wymiarów lub wagi, a także ilustracje, opisy i rysunki, zawarte lub dołączone do materiałów handlowych składanych Zamawiającemu mają wyłącznie charakter informacyjny, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 • Zmiany OWS mogą być dokonywane przez Sprzedającego wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 • Kontakt pomiędzy Sprzedającym i Zamawiającym następuje poprzez wymianę pism, korespondencję e-mail (adres Sprzedającego: biuro@hurtowniaeko.pl), kontakt telefoniczny, osobisty lub z przedstawicielami handlowymi Sprzedającego.
 • OWS są dostępne dla drugiej Strony umowy w siedzibie F.H.U. EKO w godzinach otwarcia biura, u przedstawicieli handlowych Sprzedającego oraz na stronie internetowej www.hurtowniaeko.pl .
 • Na potrzeby niniejszego OWS wprowadza się definicję słowa „Towar”, które oznacza dobro materialne przeznaczone przez Sprzedającego do sprzedaży, w szczególności zegarki, zegary i biżuterię.
 • OWS nie mają zastosowania do stosunków prawnych związanych ze sprzedażą Towarów przez sklep internetowy Sprzedawcy, uregulowanych Regulaminem Sklepu.

§ 2. Warunki dostawy

 • Sprzedaż następuje przez zawarcie umowy z odpowiednio umocowanym przedstawicielem handlowym Sprzedającego, zasadniczo poza lokalem Sprzedającego. Po ustaleniu warunków sprzedaży, w szczególności asortymentu i ceny, następuje wydanie towaru za zapłatą ceny w gotówce albo z późniejszym terminem zapłaty (przelewem) na podstawie zaakceptowanej przez Nabywcę faktury. Nabywca jest obowiązany czytelnie podpisać fakturę i opatrzyć ją pieczątką swego przedsiębiorstwa.
 • W razie takiej potrzeby Sprzedający w możliwie szybkim czasie udzieli odpowiedzi na zapytanie ofertowe lub zamówienie w formie oferty lub zaproszenia do rokowań.
 • Jeżeli zachodzi konieczność doprecyzowania warunków umowy, wszelka korespondencja winna odbywać się na piśmie lub w formie elektronicznej - preferowana jest forma elektroniczna biuro@hurtowniaeko.pl.
 • W przypadku akceptacji oferty Sprzedającego przez Zamawiającego lub osiągnięcia porozumienia wieńczącego proces negocjacji umowę uznaje się za zawartą. Tzw. milczące przyjęcie zamówienia, nawet w przypadku utrzymywania stałych relacji gospodarczych między Stronami jest wykluczone.
 • Na fakturze winien być wskazany beneficjent rzeczywisty umowy oraz stosowne umocowanie Zamawiającego do działania w imieniu beneficjenta rzeczywistego, jeżeli to on ma być płatnikiem. Jeżeli na żadnym dokumencie nie wskazano beneficjenta rzeczywistego, przyjmuje się, że Zamawiający (Nabywca) jest beneficjentem rzeczywistym.
 • W obrocie profesjonalnym, jeżeli Zamawiający po zleceniu zamówienia dokona zmian w specyfikacji, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego terminu wykonania umowy wedle możliwości, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, a nowy termin uznaje się za wiążący dla Zamawiającego. Sprzedający zobowiązuje się podjąć wszelkie dostępne kroki celem jak najszybszej realizacji zamówienia.
 • Koszty wydania Towaru, w szczególności dojazdu przedstawiciela handlowego, ponosi Sprzedający.
 • Za datę dostawy (wydania) uznaje się rzeczywisty dzień odbioru Towaru przez Kupującego.
 • W obrocie profesjonalnym zamówienie może zostać wycofane wyłącznie po uzyskaniu przez Zamawiającego uprzedniej zgody Sprzedającego na piśmie lub w formie elektronicznej. W każdym przypadku wycofanie zamówienia przez Zamawiającego po przystąpieniu do wykonania umowy przez Sprzedającego wiąże się z koniecznością pokrycia przez Zamawiającego wszystkich kosztów Sprzedającego poniesionych w związku z realizacją zamówienia.
 • W obrocie profesjonalnym, jeżeli wykonanie umowy następuje partiami, a Sprzedający opóźnia się z realizacją poszczególnej partii, Zamawiający może odstąpić od umowy w zakresie pozostałej partii, jednak bez prawa do żądania odszkodowania z tytułu nie zrealizowanej partii.
 • Towar pakowany będzie według standardów Sprzedającego, z którymi Zamawiający ma prawo zapoznać się na własne życzenie. Inny sposób pakowania musi zostać potwierdzony na piśmie. Sprzedający ma prawo obciążyć Zamawiającego za ponad standardowe opakowanie.
 • Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba potwierdza podpisem odbiór Towaru w podanej ilości i rodzaju.
 • Zamawiający obowiązany jest dokonać zbadania Towaru pod względem ilościowym i jakościowym w trakcie wydania Towaru. Na fakturze poświadcza się zgodność ilościową i jakościową z zamówieniem oraz fakt wydania.
 • Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Zamawiającego w chwili przekazania go Zamawiającemu lub osobie upoważnionej do odbioru Towaru przez Zamawiającego.
 • Zwrot Towaru przez Zamawiającego z przyczyny nie leżącej po Stronie Sprzedającego możliwy jest tylko za uprzednią, pisemną zgodą Sprzedającego.

§ 3. Sposób postępowania w przypadku niezgodności jakościowych Towaru

 • W obrocie profesjonalnym w sprawach niezgodności jakościowej Towaru zastosowanie znajdują przepisu Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady – art. 556 do 576 k.c., z uwzględnieniem poniższych regulacji je modyfikujących.
 • Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od daty dostawy Towaru Kupującemu przez Sprzedającego.
 • Sprzedający udziela nadto Kupującemu 12-miesięcznej gwarancji na Towar. Kupujący może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 12 miesięcy od daty dostawy Towaru Kupującemu przez Sprzedającego.
 • W obrocie profesjonalnym zasady rozpoznawania reklamacji w zakresie rękojmi i gwarancji stosuje się odpowiednio w przypadku ujawnienia wad przez klienta końcowego Zamawiającego. Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania swego klienta o warunkach rękojmi, gwarancji wskazanych w niniejszym OWS oraz zasadach zgłaszania reklamacji i uprawnień stron.
 • W razie stwierdzenia wady jakościowej Towaru Zamawiający zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Sprzedającego, wskazując konkretne wady Towaru. Zgłoszenie wad winno być dokonane listem poleconym lub pocztą elektroniczną w terminie 2 dni roboczych od dnia stwierdzenia wady jakościowej, ale nie później niż 7 dni od dnia odbioru i to pod rygorem utraty praw z rękojmi. W szczególności do zgłoszenia wad winna zostać dołączona dokumentacja fotograficzna i pomiarowa. Reklamacja winna określać datę i partię Towaru, oznaczenie detalu.
 • Sprzedający udziela odpowiedzi na zgłoszenie wad Towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku umów sprzedaży termin ten ulega przedłużeniu o czas, w którym producent Towaru (jeżeli nie jest nim Sprzedający) rozpoznaje przedmiotową reklamację. Celem rozpoznania reklamacji Zamawiający jest obowiązany umożliwić Sprzedającemu oraz osobom przez niego wskazanym dokonania oględzin i zbadania Towaru, a także - gdy w ocenie Sprzedającego będzie to konieczne - przekazać Sprzedającemu reklamowany Towar. Brak współdziałania Zamawiającego powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi. Do czasu udzielenia odpowiedzi na reklamację Zamawiający ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć przedmiot reklamacji. W razie takiej potrzeby Zamawiający umożliwi Sprzedającemu pobranie próbek do badania laboratoryjnego. Koszty badań ponosi strona odpowiedzialna za powstanie wad.
 • Sprzedający w razie uznania reklamacji Zamawiającego usunie wady Towaru. W przypadku umów sprzedaży, gdy usunięcie wady nie jest możliwe Sprzedający wymieni Towar na Towar wolny od wad. Kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia uznania reklamacji przez Sprzedającego, jeżeli Sprzedający w tym terminie nie usunął wad albo nie wymienił Towaru na Towar wolny od wad. Sprzedający może przed upływem tego terminu zaproponować Kupującemu obniżenie ceny.
 • Przy umowie sprzedaży w razie uznania reklamacji dotyczących istotnych wad Towaru, Sprzedający pokrywa koszty transportu Towaru. W pozostałych wypadkach to Zamawiający pokrywa koszty transportu Towaru.
 • W razie dostarczania Towaru częściami Zamawiający nie może odstąpić od umowy z powodu wad Towaru co do tej części Towaru, które ma być dostarczona później.
 • Jeżeli tylko część Towaru jest wadliwa uprawienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy ogranicza się do wadliwej części Towaru.
 • W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu wady fizycznej Towaru albo zgłoszenia żądania dostarczenia Towaru wolnego od wad zamiast Towaru wadliwego Zamawiający może odesłać wadliwy Towar dopiero po ustaleniu terminu zwrotu ze Sprzedającym.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia Towaru po przejściu niebezpieczeństwa na Zamawiającego oraz na skutek niewłaściwego magazynowania przez Zamawiającego czy konfekcji.
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy wada powstała niezależnie od działań Sprzedającego, w szczególności w wyniku uszkodzenia zewnętrznego, naturalnych czynników fizycznych oraz działań podmiotu trzeciego, za którego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.
 • W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana za niezasadną Zamawiający może zostać obciążony przez Sprzedającego kosztami związanymi z rozpatrzeniem reklamacji, w szczególności za dojazd przedstawicieli Sprzedającego na oględziny.
 • W razie zrealizowania przez Zamawiającego uprawnień z rękojmi za wady fizyczne Towaru Zamawiającemu nie przysługuje roszczenie wobec Sprzedającego o naprawienie szkody.
 • Sprzedający zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wyłącznie w sytuacji, gdy szkoda powstała z winy umyślnej Sprzedającego. Odpowiedzialność Sprzedającego z tego tytułu ogranicza się do strat rzeczywistych poniesionych przez Zamawiającego, z wyłączeniem utraconych korzyści, utraconego zysku, utraty renomy na rynku. Jednakże w żadnym przypadku odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu strat rzeczywistych poniesionych przez Zamawiającego nie może przekroczyć ceny netto Towaru, uwidocznionej na fakturze VAT Sprzedającego.
 • W obrocie profesjonalnym w razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu zwłoki odstąpienie nie dotyczy części umowy już wykonanej.

§ 4. Warunki płatności

 • Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Towar gotówką albo na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze w dokumentacji handlowej.
 • Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wypłaty gotówkowej albo zaksięgowania danej kwoty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 • Sprzedający ma prawo wstrzymać się z realizacją zamówienia w sytuacji powzięcia informacji o trudnej sytuacji finansowej Zamawiającego uprawdopodabniającej problem z płatnością lub informacji o niewypłacalności Zamawiającego, lub złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Zamawiającego. Realizacja zamówień może być wówczas uzależniona do stosownego zabezpieczenia płatności wedle wyboru Sprzedającego.
 • Jeżeli Zamawiający dopuszcza się zwłoki z zapłatą ceny za dostarczone mu Towary, Sprzedający może powstrzymać się z realizacją kolejnych zamówień tegoż Zamawiającego do czasu dokonania przez niego stosownych płatności. W przypadku zwłoki w płatności powyżej 14 dni Sprzedający ma również prawo uzależnić realizację kolejnych zamówień od pełnej przedpłaty albo zadatku lub zaliczki w określonej wysokości.
 • W obrocie profesjonalnym w przypadku sprzedaży Towaru Zamawiający staje się właścicielem Towaru w momencie całkowitej zapłaty za ten Towar (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej - art. 589 kodeksu cywilnego). Odmienne ustalenia wymagają dla swej ważności formy pisemnej. Zamawiający obowiązany jest do uregulowania wszelkich płatności niezależnie od tego, czy Towar nabywa dla siebie, czy z zamiarem dalszej sprzedaży.
 • W obrocie profesjonalnym w przypadku opóźnienia lub zwłoki w płatności Sprzedający naliczy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz obciąży Zamawiającego kosztami windykacji należności.
 • Rozliczenia następują w złotych polskich (PLN) lub Euro (EUR). W przypadku cen podanych w Euro a wystawianych w PLN przeliczenie nastąpi po kursie sprzedaży banku prowadzącego rachunek Sprzedającego z dnia wystawienia faktury. Do cen sprzedaży doliczony będzie podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 • Cesja praw i obowiązków Zamawiającego wynikających z umów, do których stosuje się niniejsze OWS wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. Do cesji praw i obowiązków Sprzedającego nie jest wymagana zgoda Zamawiającego.

§ 5. Poufność

 • Strony zobowiązują się wzajemnie, że wszystkie informacje uzyskane podczas wykonywania usług (dalej nazwane „Informacjami Poufnymi”) pozostaną poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.
 • W trakcie trwania niniejszej umowy strony zobowiązują się zachować w bezwzględnej tajemnicy i nie przekazywać ani nie ujawniać bez zgody drugiej Strony Informacji Poufnych uzyskanych w czasie wykonywania umowy, a w szczególności tajemnic handlowych i tajemnic przedsiębiorstwa lub ich klientów.
 • Ujawnienie Informacji Poufnych może nastąpić tylko sądowi bądź organowi państwowemu, jeżeli do ich ujawnienia Strona została zobowiązana przez organ państwowy lub sąd, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Strony zobowiązują się bezterminowo do powstrzymania się od ujawniania informacji stanowiących w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (DzU RP z roku 2003 nr 153 z późn. zm.) tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony, chyba że obowiązek przekazania informacji będzie wynikał z przepisów prawa lub ostatecznych decyzji sądowych lub organów administracji. Zobowiązanie określone w ust. 1 nie dotyczy informacji, które były zgodnie z prawem znane drugiej Stronie przed ich ujawnieniem albo są powszechnie znane lub zostały ujawnione publicznie.
 • Każda ze Stron podejmie odpowiednie środki w celu ochrony poufności Informacji Poufnych, m.in. poprzez właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji, danych i informacji zarówno w formie dokumentów pisanych, jak i elektronicznych, zapewniające uniemożliwienie dostępu do nich osób trzecich.
 • W razie utraty danych informacji lub dokumentów objętych zasadą poufności, Strona, u której utrata nastąpiła, jest zobowiązana do natychmiastowego podjęcia wszelkich niezbędnych kroków celem zminimalizowania negatywnych następstw zaistniałej sytuacji oraz bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony.
 • Strony zobowiązują się do przestrzegania zasad poufności również po zakończeniu niniejszej umowy.
 • Strony zobowiązują się chronić również dane osobowe, do których dostęp otrzymały w związku z wykonaniem umowy w sposób i z zachowaniem środków organizacyjnych i technicznych zapewniających całkowitą ochronę danych zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 6. Siła wyższa

 • Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest to wynikiem siły wyższej. Zaistnienie siły wyższej zwalnia Stronę dotkniętą jej działaniem od dostaw lub odbiorów przez czas trwania przeszkody.
 • Strony są zwolnione ze świadczenia przedmiotu umowy w przypadku, gdy wypełnienie zobowiązań którejś ze strony zostało uniemożliwione, utrudnione lub opóźnione przez wydarzenie, którego strona nie mogła przewidzieć, ani jemu zapobiec, włączając w to pożar, wojnę, zamieszki, stan klęski żywiołowej, rozruchy, stan epidemiologiczny, stan epidemii, lockdown. Akty, zarządzenia i nowe regulacje prawa polskiego i innego prawa lokalnego mogą być podstawą do sporządzenia pisemnych zmian w umowie lub do zawarcia nowej umowy między stronami. Za stan siły wyższej w rozumieniu Umowy Strony uznają pandemię wirusa SARS-Cov-2 (zwanego również COVID-19), z zastrzeżeniem, iż za stan siły wyższej Strony uznają sytuację wydania z powodu epidemii wirusa SARS-Cov-2 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez Nabywcę.
 • Strona objęta działaniem siły wyższej winna powiadomić drugą Stronę na piśmie niezwłocznie o takim zaistnieniu oraz o zakończeniu działania siły wyższej. Gdy zadziała siła wyższa, żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za niedopełnienie swoich obowiązków przez okres działania siły wyższej pod warunkiem, że jeśli którakolwiek ze Stron nie jest w stanie dopełnić swoich obowiązków przez okres 45 (czterdziestu pięciu) dni, druga Strona może, po upływie tego terminu, odstąpić od Umowy, zawiadamiając o tym na piśmie Stronę, która objęta jest działaniem siły wyższej. W przypadku zaistnienia zdarzenia mającego charakter siły wyższej, z chwilą ustania siły wyższej Strony podejmą negocjacje w celu ustalenia nowych terminów realizacji umowy z zastrzeżeniem, że okres przesunięcia nie powinien trwać dłużej niż okres działania siły wyższej.

§ 7. Prawo właściwe i jurysdykcja

 • Umowa podlega prawu polskiemu.
 • Strony dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikłych lub związanych z zawartą Umową.
 • Wszelkie spory, które mogą wyniknąć z Umowy, będą rozstrzygane przez sądy powszechne polskie, właściwe ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 • W ramach sporu sądowego dopuszcza się powoływanie przez Sprzedającego dowodu z zeznań świadków, opinii biegłych (w tym prywatnych) oraz wydruków z systemu teleinformatycznego na wszelkie fakty związane z przedmiotem sporu (umowa dowodowa).

§ 8. Postanowienia końcowe

 • W obrocie profesjonalnym obecna lub przyszła bezskuteczność lub niewykonalność jakiegokolwiek postanowienia OWS lub zapisu później do niej wprowadzonego albo też niekompletność OWS (luka) nie wpływa na ważność pozostałych postanowień OWS. W miejsce postanowień bezskutecznych lub niewykonalnych albo też w celu uzupełnienia luk, stosuje się - w zakresie przewidzianym przez prawo - postanowienie najbardziej odpowiadające treści OWS.
 • Integralną częścią każdej umowy - obok OWS - są warunki gwarancji, cenniki usług (w tym dodatkowych) oraz inne oświadczenia na wzorach Sprzedającego ujęte w odrębnych dokumentach o treści z dnia zawarcia umowy. W ramach procesu wykonania umowy - celem ochrony interesu i praw obu Stron - Zamawiający zobowiązany jest do składania oświadczeń woli i wiedzy na dokumentach wg wzorów stosowanych przez Sprzedającego, w tym również co do innych kwestii, w szczególności skarbowych i ochrony danych osobowych.


ows z dnia 01.10.2022